PLAC MIEJSKI KONSTYTUCJI 3 MAJA

PLAC MIEJSKI KONSTYTUCJI 3 MAJA

STAN ISTNIEJĄCY
Plac sąsiaduje z budynkami o funkcji usługowej – sklep, drogeria, bank oraz poczta i stanowi intensywnie uczęszczany ciąg komunikacyjny.
Teren opracowania stanowią 3 działki ewidencyjne– 1019/8, 1018/2 i 1024/21. Obecne zagospodarowanie placu stanowi nawierzchnia utwardzona (kostka betonowa, kostka granitowa) – na całej powierzchni przedmiotowego obszaru. Jedyne formy zieleni stanowią istniejące drzewa – wydzielone z nawierzchni oraz zieleń w donicach (żywotniki oraz brzozy w odmianie ‘Pendula’) – w północnej części terenu opracowania. Zlokalizowana została tu także fontanna – jeden z nielicznych elementów ozdobnych w ramach całości terenu opracowania.

Teren pełni obecnie przede wszystkim funkcję komunikacyjną – jako przestrzeń publiczna nie zachęcą (zarówno ze względów estetycznych jak i funkcjonalnych) do innych sposobów użytkowania – np. do krótkotrwałego wypoczynku.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Projekt przewiduje nowe zagospodarowanie terenu Placu Konstytucji 3 maja. Dla podkreślenia układu placu wprowadza się nasadzenia niskich krzewów okrywowych, zestawienie traw ozdobnych oraz bylin oraz drzewa liściaste – w formie liniowych kompozycji.

Przestrzeń będzie miała charakter formalny i regularny. Rytm nasadzeń wyznaczać będą ukośne pasy adaptowanej nawierzchni. Pomiędzy nimi, przestrzenie wypełniać będą drewniane tarasy – stanowiące niejako wnętrza – ramowane zielenią, sprzyjające krótkotrwałemu wypoczynkowi lub mogące pełnić rolę miejsc spotkań. Liniowym nasadzeniom drzew oraz krzewów ozdobnych wzdłuż głównego ciągu towarzyszyć będą nowoczesne drewniane siedziska zintegrowane z tarasem, stanowiące niejako jego przedłużenie, montowane na betonowych murkach krajobrazowych. W części północnej zaproponowane zostały siedziska niezintegrowane z drewnianą nawierzchnią.

Od strony północno-zachodniej plac wzbogacony zostanie przez układ wodny. Przewiduje się minimalistyczny układ wodny w postaci fontanny -rzeźby lub modernistycznej bryły, która dodatkowo wpłynie korzystnie na lokalny mikroklimat.
Wprowadzenie roślinności ograniczy spływ wody do kanalizacji (zwiększona retencja wodna). Nasadzenia przyczynią się także do częściowego wyeliminowania uciążliwości związanych z hałasem od ulicy a także poprawią mikroklimat miejsca oraz zwiększą absorbcję zanieczyszczeń. Celem powyższych zabiegów kształtowania nowej przestrzeni terenów zieleni jest poprawienie mikroklimatu tej części miasta, wzbogacenie składu gatunkowego oraz zróżnicowanie siedliskowe – bioróżnorodność, stworzenie dogodnych warunków.