Zgłaszanie nieprawidłowości

W związku z realizacją projektu „ Zielone Pionki – Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0192/16 Gmina Miasto Pionki jako Beneficjent projektu, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

– specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

– elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci