PARK MIEJSKI BŁONIA

PARK MIEJSKI BŁONIA

STAN ISTNIEJĄCY
Teren zlokalizowany jest między linią kolejową 26 Łuków – Radom i ulicami Adama Mickiewicza, Niepodległości w Pionkach. W granicach opracowania znalazły się w całości, lub częściowo działki nr 421/4, 1579/42, 421/2, 1579/34, 1579/16.
Aktualnie stanowi on teren nieużytkowany, sporadycznie wykorzystywany do organizacji lokalnych imprez plenerowych, ustawiania cyrków, wesołych miasteczek. Na terenie tym nie występują elementy zagospodarowania służące okolicznym mieszkańcom w zakresie edukacji i rekreacji. W jego granicach znajdują się przedepty służące jako szlaki komunikacyjne łączące sąsiadującą z terenem infrastrukturę.
Od strony ul. Niepodległości znajduje się pas zadrzewień szerokości około 20mozubożałym składzie gatunkowym zdominowanym przez sosnę zwyczajną i klon. Warstwę podszytu stanowią rzadkie, zubożałe mono gatunkowe, grupy ziołorośli występujące na mniej zacienionych fragmentach terenu. Pod koronami drzew rosnących w większym zwarciu niższe warstwy roślinności stanowi rzadki samosiew drzew gatunków dominujących.
Od strony linii kolejowej występują ubogie pod względem bioróżnorodności pasy zadrzewień i zakrzewień z przewagą klonu jesionolistnego.
Centralna część terenu pokryta jest ubogim gatunkowo trawnikiem koszonym oraz ziołoroślami o charakterze ruderalnym.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Projekt przewiduje stworzenie alei obwodnicowej wraz z drogami poprzecznymi wydzielającymi polany rekreacyjne o różnym przeznaczeniu. Główna, największa polana służyć będzie na lokalne imprezy wykorzystując istniejące ukształtowanie terenu poprzez starasowanie murkami oporowymi, co przyczyni się do zmniejszenia spływu powierzchniowego i utworzy swoisty rodzaj widowni amfiteatralnej. Na niej przygotowane zostanie miejsce na kino letnie czy też scena na pikniki i koncerty. Program rekreacyjny pozostałych polan to rodzinna polana piknikowa z miejscem na grilla i luźno rozstawionymi elementami małej architektury  (stoły z ławami) oraz polana przeznaczona na naturalistyczny plac zabaw złożony z urządzeń zbudowanych z drewna i urządzeń edukacyjnych.  W ramach projektu planowana jest budowa wiaty z funkcją kawiarni i małej gastronomi  oraz toaletą. Będzie to element integrujący te przestrzenie oraz wykorzystywany jako scena dla przestrzeni pikników rodzinnych.

Dopełnieniem programu jest lokalizacja na małych polanach wzdłuż drogi obwodnicowej miejsc z urządzeniami do ćwiczeń w formule ścieżki ćwiczeń tzw. stacje do Street Workout. Elementy te rozmieszczono wzdłuż układu komunikacyjnego. W projekcie wprowadzono także takie elementy małej architektury jak ławki z oparciami, ławy bez oparcia, leżanki  oraz kosze na śmieci, oświetlenie i utwardzone nawierzchnie.  Typ nowych nasadzeń ma podkreślać naturalistyczny charakter parku. Skrajnie, na obrzeżach parku zagęszczanie nasadzeń i kształtowanie semi-dzikiej struktury wielopiętrowej i wielogatunkowej bazującej na gatunkach rodzimych dostosowanych do siedliska potencjalnego dla tego ternu (bioróżnorodność). Związane jest to także z tworzenie nisz ekologicznych dla roślin i zwierząt. Takie biotopy będą także występować jako luźne, soliterowe grupy rozmieszczone na całym terenie parku. Wzdłuż torów kolejowych gęste nasadzenia zieleni izolacyjnej. Projekt przewiduje zachowanie w maksymalnym stopni istniejącego drzewostanu i innych wartościowych nasadzeń wraz z zastosowaniem zabiegów pielęgnacyjnych poprawiających stan roślin.  Zasadzone zostaną nowe krzewy i byliny oraz łąki kwiatowe.