SKWER PRZY ULICY ALEJE LIPOWE

SKWER PRZY ULICY ALEJE LIPOWE

STAN ISTNIEJĄCY
Teren zlokalizowany jest między niską, kamienicowa zabudową wielorodzinną przy Alei Lipowej w Pionkach. W granicach opracowania znalazły się działki nr 87/35 oraz 87/42.
Aktualnie teren ten stanowi jedynie miejsce bardzo ograniczonego wypoczynku biernego uraz miejsce lokalizacji ciągów komunikacyjnych w formie przedeptów i chodników z nieprzepuszczalną dla wód opadowych nawierzchnią betonowa znajdującą się w różnej kondycji. Za wyjątkiem ławek z oparciami nie występują tu elementy zagospodarowania służące okolicznym mieszkańcom w zakresie edukacji i rekreacji. Istniejąca szata roślinna ograniczona jest do ubogiego pod względem bioróżnorodności trawnika koszonego oraz szpalerowych i soliterowych nasadzeń drzew. Drzewa istniejące znajdują się w większości w dobrym stanie zdrowotnym jednak skład gatunkowy istniejącego drzewostanu jest mało zróżnicowany i pozbawiony drzew mogących stanowić bazę pokarmową dla ptaków. Na terenie skweru praktycznie nie występują nasadzenia krzewów i bylin.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Projekt przewiduje w górnej części skweru stworzenie ogrodu wypoczynkowego przeznczonego dla lokalnej społeczności i odgrodzonego od bloków mieszkalnych trejażem z pnączami zacieniającym ścieżkę, W centralnej części ogrodu wprowadzono duża, wielogatunkową rabatę bylinową. W dolnej części skweru wprowadzono miejsce gier w gry planszowe (stoliki z siedziskami) oraz niewielki plac zabaw i miejsce ćwiczeń dla osób starszych. Zaprojektowane ogrody tematyczne mają być elementem edukacyjnym. Zastosowano także biogeneratory w postaci soczewek zielni złożonej z gatunków rodzimych krzewów i bylin, w strukturze zwartej, cechujących się także bogatą bioróżnorodnością oraz takim doborem gatunkowym i przygotowaniem gleby, aby spełniać konkretne funkcje przyrodnicze i ekologiczne. Na całej przestrzeni skweru wprowadzono ławki z oparciami, kosze naśmieci, oświetlenie niskie w formie słupków wys. ok. 0,8m (świecenie w dół). Układ nawierzchni skweru ma postać regularną, symetryczną w kontraście do adaptowanych luźno rozmieszczonych nasadzeń drzew. Wprowadzono także uzupełniające nasadzenia krzewów i bylin w postaci boskietów cechujące się bioróżnorodnością. Nawierzchnie planowane są jako przepuszczalne z kruszyw mineralnych oraz częściowo przepuszczalne z elementów betonowych zarówno mało i wielkoformatowych.