PARK LINEARNY WZDŁUŻ ULICY JANA PAWŁA

PARK LINEARNY WZDŁUŻ ULICY JANA PAWŁA

Park linearny wzdłuż ulicy Jana Pawła II

STAN ISTNIEJĄCY
Teren zlokalizowany jest między linią kolejową 26 Łuków – Radom i ul. Jana Pawła II, na fragmencie działki nr 1579/207 w pionkach. W środkowej części przylega do przejścia podziemnego pod linią kolejową.
Aktualnie teren użytkowany jest, jako ciąg komunikacyjny pieszy i rowerowy. Chodniki, place ścieżki rowerowe wykonane są z nieprzepuszczalnych dla wód opadowych nawierzchni betonowych i asfaltowych, spośród których cześć znajduje się w złym stanie.
Na terenie projektowanego parku linearnego nie występują elementy zagospodarowania służące okolicznym mieszkańcom w zakresie edukacji i rekreacji za wyjątkiem ławek z oparciami.
Szata roślinna znajdująca się w granicach opracowania pozostaje w dobrej kondycji, jednak jej bioróżnorodność jest bardzo ograniczona. Od strony linii kolejowej występują ubogie pod względem bioróżnorodności pasy zadrzewień i zakrzewień z przewagą klonu jesionolistnego. Od strony ulicy Jana Pawła II znajdują się szpalerowe oraz soliterowe nasadzenia drzew z przewaga lipy, swierka i sosny. Niższe pietra roślinności stanowa głownie monogatunkowe żywopłoty z berberysu. Najniższe piętro roślinności stanowi ubogi gatunkowo trawnik koszony

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Projekt przewiduje głównie zmianę układu komunikacyjnego oraz wzbogacenie nasadzeń o krzewy i byliny bazując na istniejącym wartościowym drzewostanie. Nowo prowadzono nawierzchnia piesza jest wykonana z przepuszczalnych kruszyw mineralnych i płynnie prowadzono wzdłuż całego założenia parkowego. Miejscowo tworzy niewielkie place gdzie zastosowano nawierzchnię z wielkoformatowych elementów betonowych i wyznacza nowe przestrzenie w postaci niewielkich polan dla wypoczynku biernego. Program tych przestrzeni dedykowany jest różnym użytkownikom np. matki z dziećmi, młodzież, osoby starsze czy niepełnosprawne. Wprowadzono nowe elementy małej architektury w postaci ławek z oparciami oraz oświetlenie parkowe (latarnie do 3-4m wys. – świecenie w dół co zmniejszy zanieczyszczenie światłem). Pomiędzy polanami rekreacyjnymi wprowadzono nasadzenia krzewów i bylino w postaci ogrodów tematycznych jako element edukacji ekologicznej. Ścieżkę rowerową przesunięto w pas drogowy ul. Jana Pawła II aby nie wykorzystywać trenów zieleni do prowadzenia zbyt dużej ilości dróg i alejek parkowych.
Nowatorskim rozwiązaniem ekologicznym i przyrodniczym jest wprowadzenie tzw. biogeneratorów w postaci soczewek zielni złożonej z gatunków rodzimych krzewów i bylin, w strukturze zwartej, cechujących się także bogatą bioróżnorodnością oraz takim doborem gatunkowym i przygotowaniem gleby, aby spełniać konkretne funkcje przyrodnicze i ekologiczne. W powyższym kontekście zaproponowano w projekcie kilka typów biogeneratorów, poprzez odpowiednie dobory gatunkowe oraz zabiegi agrotechniczne jak np. nisze bytowania i baza pokarmowa dla owadów (pszczoły, motyle) oraz innych niewielkich zwierząt, wydzielających olejki aromatyczne dla poprawy mikroklimatu (okolice siłowni zewnętrznej), z wymienionym podłożem na grunt strukturalny w celu lepszej infiltracji i retencji wód opadowych.