Celem projektu pn. „Zielone Pionki- Zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” jest poprawa jakości środowiska miejskiego prowadząca do poprawy jakości życia mieszkańców Pionek.

Celami szczegółowymi projektu będą:

  1. Przywrócenie różnorodności biologicznej terenów zielonych Miasta;

  2. Ograniczenia występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych;

  3. Zwiększenie powierzchni zagospodarowanych terenów zielonych, w tym terenów biologicznie czynnych;

  4. Zmniejszenie stopnia zdegradowanych miejskich terenów zielonych;

  5. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska;

  6. Zmniejszenie hałasu przyulicznego;

  7. Zmniejszenie spływu powierzchniowego wody oraz zwiększenie czystości wód powierzchniowych;

  8. Poprawa stateczności zboczy i skarp przyulicznych i na innych ternach zielonych;

  9. Zwiększenie atrakcyjności terenów zielonych Miasta dla Mieszkańców i zwiększenie ich walorów użytkowych

Osiągniecie założonych celów przedsięwzięcia pozwoli na eliminację wszystkich problemów społeczno – gospodarczych bezpośredniego otoczenia realizowanego projektu związanych
z niedostatecznym poziom
em zagospodarowania terenów zielonych Miasta. Poprzez odpowiednie prowadzone nasadzenia drzew, krzewów, bylin i innych gatunków rodzimych nastąpi przywrócenie różnorodności biologicznej terenów Miasta. Przywrócenie różnorodności biologicznej to przykład zadań, z których płyną korzyści zarówno dla środowiska naturalnego, ekosystemu wodnego jak i dla człowieka. Pomyślne zakończenie projektów oznacza niewątpliwy wzrost atrakcyjności parku jak również szeroką jego promocję. Planowane prace projektowe wprost przyczyniają się do zwiększenia występujących na terenie Miasta obiektów zieleni biologicznie czynnej. Dzięki rewitalizacji obecnie zdegradowanego i zaniedbanego terenu nastąpi zwiększenie terenów biologicznie czynnych, które stanowią 84% terenów zielonych poddanych rewitalizacji. Na terenie obiektów zielonych zostaną prace znacząco poprawiające atrakcyjność terenów dla mieszkańców. Zostaną wykonane nowe obiekty małej architektury i infrastruktura rekreacyjna (m.in. altanki, ścieżki rekreacyjne, trapy drewniane, naturalny plac zabaw dla dzieci oraz zewnętrzna siłownia, co niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tegoż terenu i doprowadzi do zwiększenia ilości osób korzystających z powstałej infrastruktury. Odpowiednio prowadzone nasadzenia i tym samym zwiększenie odpowiednio zagospodarowanych terenów zielonych Miasta Pionki przyczynią się do zwiększenia produkcji tlenu i dodatkowej absorbcji zanieczyszczeń pyłowych i innych związanych z uciążliwością ruchu samochodowego, co wpłynie na zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń środowiskowych, doprowadzą do poprawy warunków infiltracji i retencji wody na terenach zielonych i spowodują zmniejszenie spływu powierzchniowego wody, a także przyczynią się do zredukowania hałasu drogowego poprzez powstanie zielonej bariery która staje się soczewką zieleni Miasta. Pośrednio projekt wpływał będzie także na poprawę efektywności energetycznej. Montaż oświetlenia LED, w przeciwieństwie do montażu oświetlenia tradycyjnego doprowadzi do spadku zużycia energii. Ponadto projekt przyczynia się do zwiększenia dostępności terenów zielonych Miasta Pionki dla osób niepełnosprawnych i przyczynia się do zwiększenia poziomu zatrudnienia

Dnia 20 kwietnia 2018r. Miasto Pionki podpisało umowę o dofinansowanie ze środków Unijnych w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020r.

Wartość projektu wynosi : 10 915 268, 55

Kwota dofinansowania: 9 158 464, 15

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT