DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA REWITALIZACJI PARKU WZDŁUŻ ALEI JANA PAWŁA W PIONKACH JEST JUŻ GOTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA REWITALIZACJI PARKU WZDŁUŻ ALEI JANA PAWŁA W PIONKACH JEST JUŻ GOTOWA

W dniu 27 czerwca 2019 roku została przekazana Gminie Miasto Pionki dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla Parku Linearnego wzdłuż Alei Jana Pawła II.
W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje się realizację następujących zadań:
•budowę ciągów pieszych i placu apelowego;
•wzmocnienie skarp;
•budowę placu zabaw i wykonanie ogrodzenia placu zabaw;
•budowę toru do gry w „bule”;
•wyznaczenie obszaru rekreacji;
•montaż elementów małej architektury;
•wyznaczenie ogrodów tematycznych;
•nasadzenie roślinności w postaci drzew, krzewów, krzewinek, pnączy, bylin, traw ozdobnych i roślin zielonych;
•zakładanie trawników
•relokacja istniejącego pomnika i słupa ogłoszeniowego;
•wykonanie pomnika z ławką na kształt płyty winylowej;
•oświetlenie;
•monitoring;
•uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.

W powyższej dokumentacji wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Gmina Miasto Pionki nie jest zobowiązana do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktów i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem:
•gabarytów i konstrukcji (wielkość),
•charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
•charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),
•parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
•parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
Dokumentację projektowo-kosztorysową przygotowała firma LandAr Projects z Warszawy.